Generelle fysiske særtrekk

 

Standarden sier at hannhunder og tisper skal ha godt kjønnspreg, og en velproposjonert kropp. Skjelettet er kompakt med velutviklet muskulatur. Hannhunder har en høyde til lengde som tilsvarer 10 til 11, tisper en aning lengre. Hannhunder har en skulderhøyde på 39,5cm - tisper 36,5cm. En variasjon på 1,5cm til begge sider er tillatt.

Hr. Watanabe deler sine kommentarer til dette punktet i to hoveddeler. Den første delen handler om kjønnspreg. I den andre delen tar han for seg i detaljer de korrekte proposjonene, og viser en tegning som skal være til hjelp for å vurdere den enkelte hund.

DEL I: KJØNNSPREG

Å si at hannhunder og tisper skal være synlig forskjellige refererer ikke bare til kjønnsorganene. Hundens kjønn kan selvfølgelig bestemmes på den måten, men dette forteller kun om det er en hannhund eller tispe. Det sier ikke noe om maskulinitet eller feminitet.

Standarden sier at hos den korrekte japanske hunden skal hannhundene være maskulin i hele sin fremtoning, mens tispene skal være feminine. En tispe som har et maskulint uttrykk, eller en hannhund med et feminint uttrykk, eller hunder av begge kjønn med dårlig kjønnspreg, er ikke korrekt.

Forskjellen mellom en hannhund og en tispe er en viktig faktor hos alle høyerestående pattedyr. Hr. Watanabe sier at jo høyere en art står på utviklings- skalaen jo større forskjell er det mellom kjønnene. Derfor er det et krav for den japanske hunden at den har et tydelig kjønnspreg, da hunder hører til blandt de høyest utviklede dyreartene.

Det som utgjør forskjellen mellom det maskuline og det feminine er, ifølge Hr. Wataname, vanskelig å definere. Han tar et eksempel med en berømt kvinnelig japansk kriger, Chiyo fra Kaga. Om henne var det sagt at selv om hun hadde store muskler og en stor kropp, så var hun harmonisk og utstrålte kvinnelighet. Han sier at ved bedømmelse av kjønnspreg skal det ved første øyekast være helt klart hvilket kjønn vi har foran oss.

Det skal være unødvendig å kontrollere kjønnsorganet for å se om det er en hannhund eller en tispe. Han sier at det er 3 komponenter som tilsammen danner kjønnspreget. Det er uttrykk, fysisk bygning og fysisk kondisjon.

UTTRYKK

Utrykket til en korrekt hannhund viser oss en hund med maskulin verdighet og edelhet. Hodet og skallen er bredere og lengre enn hos tispen. "Skalle-taket" er flatt og bredt, kinnene meget velutviklet og gir et "rundt" uttrykk.

Snuten er tykk og sterk, og øynene skal vise styrke.

Tispen skal til sammenligning ha et mildere uttrykk. I forhold til hannhunden har tispen et noe smalere og kortere hode.

FYSISK OPPBYGGING

Rent fysisk er det en markert forskjell mellom den robuste og vitale maskulinitet hos hannhunden og det raffinerte, feminine hos tispen.

Hannhundn har mer muskelmasse og dette gir et omriss av en kraftigere hund. Tispen er lettere, og hennes kropp mer "finslig". Hennes høyde, lengde og vekt er også forskjellig fra hannhundens. Helhetlig er de som 110 til 100. (Hannhunden skal være ca. 10% større enn tispen i alle mål).

FYSISK KONDISJON

Her menes ikke bare muskelmassen, men også en sunn kropp og et godt temperament. Oppdretteren har ansvaret for hundens konstitusjon. Hr. Watanabe sier at det alltid vil være uenighet om hvordan man best skal få frem en hund med god kondisjon. God kondisjon er vesentlig for alle avlsdyr og selvfølgelig også for utstillingshunden. Han konkluderer med at skikkelig kjønnspreg er viktig å ta hensyn til ved bedømmelsen. Dette er også vesentlig for å ta vare på arten, og for å kunne forbedre den gjennom avl.

DEL II: MÅL OG PROPOSJONER

Før Hr. Watanabe går i detaljer om dette emnet gjør han oss oppmerksom på at i dag blir alle tamdyr avlet ut fra en spesiell type. Typen skiller de enkelte hunderasene fra hverandre, og brukes som mål for å forbedre rasen gjennom avl og ved bedømmelse.

Typer er gitt utfra standarden, og for å forstå typebegrepet er det derfor meget viktig å studere standarden nøye. Symmetrien av hundens oppbygging er nevnt i standarden med ordet "balanse". Balanse henger nøye sammen med hundens fysiske oppbygging. Som hos alle andre tamdyr henger fysisk bygning og funksjon nøye sammen og gjør dette punktet meget viktig.

Med balanse menes harmoni og likevekt i hundens bygning, og dette er avhengig av de forskjellige kroppsdelers innbyrdes forhold til hverandre.

Hodet må ha god balanse mellom snuteparti, skalle, øyne og ørenes plassering. Det må også være god balanse mellom hodet, kroppen og mellom kroppens forskjellige deler. Balanse inkluderer også de mentale egenskapene. Alt dette danner tilsammen en harmonisk helhet.

Med "likevekt" menes at alle deler av hunden er like viktig for å oppnå den etterstrebede balansen. F.eks. vil en stor forskjell mellom hundens forpart og bakpart skade helhetsinntrykket. Med ordet "harmoni" vil vi si at alle kroppsdelene er sammensatt på en måte som utgjør en balansert helhet. F.eks. vil en langbent hund med kompakt kropp ikke være i harmoni. Store ører og øyner vil være i disharmoni med resten av hodet. Harmoni omfatter alle kroppsdeler fra skjelettet til de små detaljer.

En hund i balanse vil være en hund som også kan fungere riktig. F.eks. hvis kroppen er for kort i forhold til høyden, vil dette resultere i trippende bakbensbevegelser.

Hvordan oppnå balanse?

Fra hesteverdenen kjenner vi begrepet "parallell kvadrat", som forteller hvordan en hest skal være konstruert. I Japan har tilsvarende regler blitt utviklet for å hjelpe til å forstå hvordan ulike deler skal være i forhold til hverandre.

Disse reglene vises i tabellen nedenfor, men vi må huske på at hundens kropp er tredimensjonal. Høyden for Shiba i standarden er fra 38-41cm for hannhunder og 35-38cm for tisper. Hvis man bruker dette som basis, kan de andre målene beskrives som følger:

I Kroppens høyde = 100 - kroppens lengde vil da være 110

II Kroppens høyde = 100 - brystets dybde blir da 45-50

III Kroppens høyde = 100 - brystkassens omfang 116-120

IV Kroppens høyde = 100 - forkroppen utgjør da 40

V Kroppens lengde = 100 - midtpartiet utgjør da 60

VI Kroppens lengde = 100 - bakparten er da 40

VII Hodets lengde = 100 - snutepartiets lengde blir da 40

Eksempel: En hannhund som er 40 cm høy skal ha en kroppslengde på 44cm (10% lengre enn høyden)

Vi kan bruke en formel for å forklare disse reglene. Siden det er 4 mengder involvert, og siden vi vet 3 av dem, kan vi sette opp en formel. (Lengden og høyden, samt de to verdiene som gir oss forholdet 100 og 110)

Kroppshøyde = kroppslengde

100 110

Så må vi søke den "ukjente faktor". I dette tilfellet "lengden.

Vi vil da få:

Kroppslengde = Kroppshøyde x 110

100

Som eksempel:

Kroppslengde = 40cm x 110 = 4400 = 44cm

100 100

Dette vil si at brystdybden skal være mellom 18 til 20 cm.

Ved å måle kroppshøyden og hodelengden på hunden, kan vi komme frem til de andre målene som gjelder for denne spesielle hunden. Diagrammet som følger dette kapitlet viser oss verdiene og en korrekt måte å måle dem på.

Gjennomsnittsvekten for en Shiba skal være 10 kg. En hannhund kan være 10% mer, mens en tispe kan være 10% mindre.

Neste punkt som har betydning for hundens balanse er vinklene.

De korrekte vinklene er satt opp ut fra prinsippet om hundens bevegelse. Det er viktig å få best mulig effektivitet i bevegelsene. I så henseende er benas vinkler av største betydning. Det må også legges vekt på de andre kroppsdelers vinkler, og f.eks. ører og øyners stilling (vinkler) har også betydning. Men dette vil bli grundig gjennomgått i senere artikler.

Som oppsummering kan vi si at hundens balanse, som i første omgang kan virke som et enkelt tema, i virkeligheten er ganske kompleks. Oversikten over hundens forskjellige proposjoner gir oss en ramme for den totale balanse. Men det er mange andre faktorer vi må ta i betraktning, som ikke blir dekket av noe diagram. F.eks. hasevinkler, musklenes utvikling og hundens uttrykk. En hund med feil uttrykk (skarpt, ondt), kan ikke sies å være i balanse med resten av hunden.

Hvorfor legge så stor vekt på hundens balanse? Fordi en hund som er harmonisk og i full balanse, fysisk og psykisk, er best i stand til å yte sitt beste som jakt- og vakthund. Shibaen er en funksjonell hund. En hund i balanse er en hund med den naturlige verdighet og skjønnhet, som er karakteristisk for den japanske hunden.

Oversetter Susan Hauser har en kommentar til avsnittet om mål og diagram:

"Noe som virker uforståelig ved det som her nevnes, og som vi også vil se av diagrammet, er at verdien for midt- og bakkroppen er satt til 40-60-40. Dette er en total lengde på 140 sammenlignet med en totallengde på 100.

Jeg er ikke matematikk-ekspert, men forstår ikke hvordan summen av dette skal kunne bli mer enn 100%. Diagrammet viser ingen overlapping. Hvis midtpartiet skal være en halv gang til så langt som for- og bakpartiet, vil det si 28,5cm på for-og bakpartiet, mens midtpartiet vil bli på 43,0 cm av hensyn til en total lengde på 100."

Diagram over den japanske hundens proposjoner


|Hjem| |Om kennelen| |Om meg| |Importer| |Champions| |Kort om rasen| |Div artikler| |Shibaens historie| |Japansk standard| |Kommentar standard| |Valper| |Lenker| |Nyheter| |Gjestebok| |English version|